How to Apply Passport Online – Malayalam

How to Apply Passport Online – Malayalam

നേരത്തെ, പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലി വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് അപേക്ഷ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച്, തുടർന്ന് അവരുടെ ഊഴം കാത്ത് അവരുടെ പ്രാദേശിക പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന് പുറത്ത് നീണ്ട ക്യൂവിൽ അക്ഷീണം കാത്തിരിക്കണം. പലരും സ്ഥലം കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു വിട്ടു, അവരുടെ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമായതിനാലോ  അല്ലെങ്കിൽ  ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നതിനാൽ മറ്റൊരു ദിവസം ശ്രമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പാസ്പോർട്ട് സേവ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയതിനാൽ പേടിയില്ല. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് കരസ്ഥമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് സേവ (Passport Seva) വഴി എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാം. How to Apply Passport Online – Malayalam

പാസ്പോർട്ട് സേവയെ കുറിച്ച് About Passport Seva

സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ, വിതരണം എന്നിവ  മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇ-ഗവേണൻസിൻറെ  ഒരു യുഗം കൊണ്ടുവരാൻ ഭാരത സർക്കാർ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസുമായി (TCS) സഹകരിച്ചാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) പാസ്പോർട്ട് സേവ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ, അനുവദിക്കൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ   ചുമതലകൾ MEA നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങൾ  ഉൾപ്പെടുന്ന  അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും മന്ത്രാലയത്തിന് മാത്രമാണ്.

ഓൺലൈൻ വഴി  പാസ്പോർട്ട് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനു നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ജോലികൾ താഴെ പറയുന്നു.

 • പുതിയ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാം .
 • പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം
 • നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കേടുവന്നതോ ആയ പാസ്പോർട്ട് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം
 • പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം .
 • സറണ്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം
 • ഐഡൻറിറ്റി  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

പാസ്പോർട്ട് സേവന പോർട്ടൽ, അപേക്ഷ പ്രക്രിയക്കാവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു. കൂടാതെ, നടപടിക്രമത്തിന് ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പോർട്ടൽ വഴി നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് സേവയ്ക്കായി വ്യക്തികൾ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്  നിർബന്ധമാണ്.

സേവയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ Advantages of the Seva

പാസ്പോർട്ട് സേവ രാജ്യത്ത് പാസ്പോർട്ടും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാപിതമായതാണ്. പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് സേവനങ്ങളും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും മികച്ച അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഓരോ നിശ്ചിത സേവന തലത്തിലും വിശ്വസനീയവും സൗകര്യപ്രദവും സുതാര്യവുമായ രീതിയിൽ ഈ സേവനങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് സേവനം നൽകുന്നു. പരിവർത്തനപരമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സേവ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിർണായക വശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

ആക്സസ് – എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും (Access – Anytime, Anywhere)

ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് സേവാ പോർട്ടലിൽ പാസ്പോർട്ടിനുവേണ്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. അതുപോലെത്തന്നെ, അതേ പോർട്ടലിൽ പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് അടച്ചശേഷം അപേക്ഷകർക്ക് അപ്പോയിൻറ്മെൻറ്  തേടാവുന്നതാണ്. പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രവും കാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പാസ്പോർട്ട് സേവന പോർട്ടൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിശ്ചിത തീയതിയോ സമയമോ സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം, നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് അടുത്തുള്ള പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാൻ വ്യക്തികൾക്ക്  കഴിയും.

മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ (Improved Amenities)

പാസ്പോർട്ട് സേവയും അതിൻറെ  കേന്ദ്രവും ലോകോത്തരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. സൗകര്യപ്രദമായ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ലോഞ്ചുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

 • സ്വയം സേവന കിയോസ്കുകൾ
 • സഹായകരമായ ഗൈഡുകൾ
 • ഫോട്ടോകോപ്പി ചെയ്യൽ സേവനങ്ങൾ
 • ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ
 • പബ്ലിക് ഫോൺ ബൂത്തുകൾ
 • ചൈൽഡ് കെയർ സേവനങ്ങൾ
 • പത്രങ്ങളും ജേണലുകളും
 • ടെലിവിഷൻ ആക്സസ്
 • ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ക്യൂ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയക്ക് ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം സർവീസ് എന്ന  തത്ത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
വർദ്ധിച്ച ശൃംഖല (Increased Network)

37-ലധികം പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകൾ, 93 പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ (PSKs).  പാസ്പോർട്ട് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് സേവനം നൽകാൻ നിലവിൽ പാസ്പോർട്ട് സേവയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മികച്ച  അടിസ്ഥാന സൗകര്യം (Top Notch Infrastructure)

  പാസ്പോർട്ട് സേവയുടെ പിന്തുണ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തോടുകൂടിയാണ്  പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ അപേക്ഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയോടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്.  അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കേന്ദ്ര സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകരുടെ ഫോട്ടോകളും ബയോമെട്രിക്സും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനായി ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിജിറ്റലായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു.

കോൾ സെന്ററും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും (Call Centre & Helpdesk)

 17 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ദേശീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെൻറെർ  പൗരന്മാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷസംബന്ധിച്ച അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവസരം നൽകുന്നു.  ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷൻ mPassport Seva എന്ന ഇ-മെയിൽ അധിഷ്ഠിത ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റും പോലീസ് സേനയും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം

എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും കുറുകെ സംസ്ഥാന പോലീസുമായി പാസ്പോർട്ട് സേവാ ശൃംഖല ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപേക്ഷകൻറെ  ഡാറ്റ ഡിജിറ്റലായി പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷനായി അയയ്ക്കുന്നു. അപേക്ഷകർക്ക് പാസ്പോർട്ട് വിതരണം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റുമായി ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് കൂടി സേവാ നൽകുന്നു.

പാസ്പോർട്ട് സേവയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ (Registration on Passport Seva)

ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദേശയാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ രേഖയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും വിലാസവും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും ഇത് നൽകുന്നു. പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാസ്പോർട്ട് സേവാ പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പാസ്പോർട്ട് സേവന പോർട്ടലിൽ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന നടപടികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

official Passport Seva portal

 • ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക പാസ്പോർട്ട് സേവന പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • Step 2:  ഇടതുവശത്ത്, പുതിയ ഉപയോക്താവിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക? ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ  രജിസ്റ്റർ  നൗ ടാബ് കാണാം. ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് പിന്തുടരുക.

How to Apply Passport Online - Malayalam

 • ഘട്ടം 3: ഉചിതമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോം പ്രദർശിപ്പിക്കും.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • സ്റ്റെപ്പ് 4: റേഡിയോ ഐക്കൺ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • ഘട്ടം 5: ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • ഘട്ടം 6: അങ്ങനെ ചെയ്തശേഷം, പേജിൽ ചോദിച്ചപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • Step 7: പോർട്ടലിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താവ് സ്വന്തം ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ് വേഡും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സജ്ജീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താവിനെ അടുത്ത പേജിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് പാസ് വേഡ് വീണ്ടും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • ഘട്ടം 8: ഒരു സൂചനാ ചോദ്യവും അതേ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോക്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. പാസ്പോർട്ട് സേവ അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് അവരുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡെൻഷ്യലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് അനിവാര്യമാണ്.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • ഘട്ടം 9: ഉപയോക്താവ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ Captcha കോഡ് എൻെറർ   ചെയ്യുകയും രജിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവസാന ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയും വേണം.
How to Apply Passport Online - Malayalam
How to Apply Passport Online – Malayalam
 • Step 10: ഉപയോക്താവിൻറെ  അക്കൗണ്ട് പുതിയതായി  സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡെൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്പോർട്ടിനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് സേവ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

 

Spread the love

Leave a Comment