കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് – Encumbrance Certificate Apply Online

കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online ഒരു വസ്തു പണവും നിയമപരവുമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന രേഖയാണ് എൻക്യുമ്പ്രാൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു clear title ഉപയോഗിച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയും, ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യും എന്നതിൻറെ  തെളിവാണ് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക, നിയമ ഇടപാടുകളും എൻകംബ്രൻസ് … Read more