കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് – Encumbrance Certificate Apply Online

കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online

ഒരു വസ്തു പണവും നിയമപരവുമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന രേഖയാണ് എൻക്യുമ്പ്രാൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online

ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു clear title ഉപയോഗിച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയും, ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യും എന്നതിൻറെ  തെളിവാണ് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക, നിയമ ഇടപാടുകളും എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സാധാരണയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ രജിസ് ട്രേഷൻ  വകുപ്പ് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കേരളത്തിൽ EC കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം

APPLY HERE

എൻക്യൂബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ( Encumbrance Certificate) പ്രാധാന്യം

ഒരു എൻക്യുമ്പ്രാൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ താഴെ പരാമർശ്ശിക്കുന്നു:

 • ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടി വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് വസ്തു പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് EC  ആവശ്യമാണ്
 • 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി നികുതി അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ,  ഭൂമി നികുതി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർക്ക് EC സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്
 • വസ്തു വാങ്ങലിനും വീട് നിർമ്മാണത്തിനും പിഎഫ് പിൻവലിക്കുന്നതിന്, എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം
എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ  ( Encumbrance Certificate) വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നൽകും:

 1. എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉടമയുടെ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കും
 2. പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ EC-യിൽ ആയിരിക്കും
 3. വിൽപ്പന രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ EC ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രോപ്പർട്ടി വിവരണം നൽകും
 4. പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ഇസി നൽകും. ഇടപാടുകൾ കാലഗണനാക്രമത്തിലായിരിക്കും
 5. വായ്പയിലൂടെ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, EC-യിൽ ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും
 6. ഗിഫ്റ്റ് വർക്ക്സ്, ഗിഫ്റ്റ് സെറ്റിൽമെകുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പറയും
 7. പരസ്പരമുള്ള വസ്തുവകയിൽ നിന്ന് പങ്കാളി തൻറെ   ഓഹരി റിലീസ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ റിലീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.
കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online
കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online
എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്  ( Encumbrance Certificate) ഓൺലൈനായി  അപേക്ഷിക്കാം

കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ  വകുപ്പിൻറെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ് ലൈനായി ഇസി ലഭിക്കും. അപേക്ഷയോടൊപ്പം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേരള എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇവിടെയുണ്ട്.

ഘട്ടം 1: കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിലേക്ക് പോകുക.

ഘട്ടം 2: ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നിന്ന്, എൻക്യുമ്പ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് EC-ക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജില്ലയും SRO യും വിശദാംശങ്ങൾ അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഘട്ടം 4: സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷകന് വിശദാംശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഘട്ടം 5: അപേക്ഷകന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 6: താലൂക്ക്, വില്ലേജ്, പ്രദേശത്തിൻറെ അളവുകൾ  എന്നിവ പോലുള്ള വസ്തു സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

ഘട്ടം 7: അപേക്ഷകന് വസ്തുവിൻറെ അതിർത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഘട്ടം 8: അപേക്ഷകന് EC  ആവശ്യമുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഫീസ് കണക്കാക്കുന്നത്  ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഘട്ടം 9: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയശേഷം, ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഘട്ടം 10: ഡിക്ലറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

ഘട്ടം 11: ഒരു പോപ്പ്-അപ്പ് ജാലകം ദൃശ്യമാകും. view acknowledgement  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 12: അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചശേഷം അപേക്ഷകനു acknowledgement  പ്രിൻറ്  എടുക്കാം.  ഭാവി റെഫറൻസിനായുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ID ശ്രദ്ധിക്കുക

കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online
കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online
Check Status and Download Encumbrance Certificate

EC അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുകയും, നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, ബന്ധപ്പെട്ട SRO അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ്  ചെയ്യും. ശേഷം   അപേക്ഷകന് ഓൺലൈനായി ഇസി സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഘട്ടം 1: കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൻറെ  ഹോം പേജിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കീഴിൽ Encumbrance certificate മെനുവിൽ നിന്ന് EC സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online
കുടിക്കട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( Encumbrance Certificate) Apply Online

ഘട്ടം 2: ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡിയും ക്യാപ്ചയും നൽകുക.

ഘട്ടം 3: ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപേക്ഷകന് പുതിയ സ്ക്രീനിൽ EC യുടെ സ്റ്റാറ്റസ്  കാണാൻ കഴിയും.

ഘട്ടം 4: ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപേക്ഷകന് PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു എൻക്യുമ്പ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

കുറിപ്പ്: ഇസി ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പിട്ട് ഔദ്യോഗിക മുദ്രപതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. സർവേ നമ്പറും, പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Leave a Comment